11/08/2021 16:41        

Chi bộ Trường Tiểu học Phước Long 2 NHIỆM KỲ 2020 - 2022

                                                             I. CHI ỦY:

        

          1. Bí thư chi bộ:

Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Hiền
Chức vụ:   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
Email:        huynhhien0206@gmail.com

         

          2. Phó bí thư chi bộ: 

Họ và tên: Ngô Thị Kim Nên
Chức vụ:   Phó hiệu trưởng nhà trường
Email:        ntknen.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

     

          3. Ủy viên:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Chức vụ:   Chủ tịch Công đoàn
Email:        ntkdung.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

                                                            II. ĐẢNG VIÊN:

 

1.  Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Liên
     Chức vụ:    Phó hiệu trưởng nhà trường
     Email:        mailien177@gmail.com

 

2. Họ và tên: Phạm Thị Thúy Vân
    Chức vụ:    Giáo viên
    Email:         pttvan.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

3. Họ và tên: Lê Thị Minh Châu
    Chức vụ:   Giáo viên
    Email:        ltmchau.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

4. Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Phương
    Chức vụ:    Giáo viên
    Email:         ntkphuong.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

5. Họ và tên: Đỗ Thị Quế
    Chức vụ:   Giáo viên
    Email:        dtque.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

6. Họ và tên: Ngô Thị Lệ Thúy
    Chức vụ:    Giáo viên
    Email:         ntlthuy.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

7. Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
    Chức vụ:   Giáo viên
    Email:        ttthien.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

8. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Nhung
    Chức vụ:    Giáo viên
    Email:         ntknhung.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

9. Họ và tên: Phạm Thị Châm
    Chức vụ:   Giáo viên
    Email:        ptcham.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

10. Họ và tên: Vũ Thị Mai Hương
    Chức vụ:    Giáo viên
    Email:         vuthimaihuong74@gmail.com

 

11. Họ và tên: Lê Thị Thanh
    Chức vụ:   Giáo viên
    Email:        …

 

12. Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
    Chức vụ:    Giáo viên
    Email:         nddung.c1vthang2.vn@khanhhoa.edu.vn

 

13. Họ và tên: Hoàng Thị Hiếu
    Chức vụ:   Giáo viên
    Email:        hoanghieu.lesao@gmail.com

 

14. Họ và tên: Vũ Thị Hoa Sen
    Chức vụ:    Giáo viên
    Email:         vthsen.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

15. Họ và tên: Đỗ Trung Tuấn
    Chức vụ:   Giáo viên
    Email:        dttuan. c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

 

16. Họ và tên: Mai Thị Viên
    Chức vụ:    NV Y tế
    Email:         …

 

17. Họ và tên: Mai Thị Tình
    Chức vụ:   Giáo viên
    Email:        mttinh.c1ctbac.cl@khanhhoa.edu.vn

 

18. Họ và tên: Lê Thị Thúy Kiều
    Chức vụ:   Giáo viên
    Email:        lttkieu.c1vtho2.vn@khanhhoa.edu.vn