Quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2023- 2024
QUYẾT ĐỊNH, phân công thành viên, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG....
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai
QUYẾT ĐỊNH, BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, KẾ HOẠCH, CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC, CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CB-GV-NV