Giới thiệu trường tiểu học Phước Long 2
Tháng 7 năm 2003, Trường tiểu học Phước Long 2 được thành lập trên cơ sở là sự hợp nhất 8 lớp thuộc điểm chính (Bát Nhã) của trường tiểu học Phước Trường với 5 lớp thuộc điểm phụ Phước Thái của Trường tiểu học Phước Long 2. Hiện nay trường có 2 điểm, điểm chính nằm ở 22/4 Đường Phước Long và điểm Bát Nhã nằm ở Đường Đông Phước.