11/08/2021 16:43        

- - - - - BAN GIÁM HIỆU - - - - -

 

         

          1. Hiệu trưởng:

Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Hiền
Chức vụ:   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
Email:        huynhhien0206@gmail.com

 

 

          2. Phó hiệu trưởng: 

Họ và tên: Ngô Thị Kim Nên
Chức vụ:   Phó thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường
Email:        ntknen.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

     

          3. Phó Hiệu trưởng:

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Liên
Chức vụ:   Phó hiệu trưởng nhà trường
Email:        mailien177@gmail.com