23/11/2023 07:53        

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số
Đính kèm:

http://tqcap.khanhhoa.edu.vn/upload/38625/fck/kha-thpttranquycap/11442_signed(1).pdf

http://tqcap.khanhhoa.edu.vn/upload/38625/20231111/huong_ung_tham_gia_Cuoc_thi_trac_nghiem_truc_tuyen_tim_hieu_ve_chuyen_doi_so_signed_signed_df982.pdf