11/08/2021 16:44        

Công đoàn CS Trường Tiểu học Phước Long 2

     

          1. Chủ tịch công đoàn:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Chức vụ:   Chủ tịch Công đoàn
Email:        ntkdung.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

       

          2. Phó chủ tịch Công đoàn: 

Họ và tên: Vũ Thị Hoa Sen
Chức vụ:   Phó chủ tịch Công đoàn
Email:         vthsen.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

   

          3. Trưởng ban nữ công:

Họ và tên: Phạm Thị Thúy Vân
Chức vụ:   Trưởng ban nữ công
Email:        pttvan.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

     

          4. Ủy viên: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Nhung
Chức vụ:    Ủy viên
Email:          ntknhung.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn

       

          3. Ủy viên:

Họ và tên: Lê Thị Loan
Chức vụ:    Ủy viên
Email:        ltloan.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn