06/05/2023 09:56        

🌸 “Thư viện xanh”, “Thư viện lớp em” 🌸 “Đọc và làm theo báo Đội”.

🌸 Liên đội tổ chức hoạt động nâng cao ý thức và tính tự giác đọc sách cho học sinh phát huy hiệu quả mô hình “Thư viện xanh”, “Thư viện lớp em”
🌸 Phát động rộng rãi trong toàn Liên đội hưởng ứng phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”.