21/08/2022 19:37        

THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NĂM HỌC MỚI CỦA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO