20/06/2022 13:39        

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1396/SGDĐT-QLCL                                                   Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2022
V/v triển khai Thông tư số
08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022
của Bộ GDĐT.

                     Kính gửi:
                                      - Các trường trung học phổ thông;
                                      - Các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp;
                                      - Các cơ sở giáo dục có học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp
                                      trung học phổ thông năm 2022;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 15/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Thông tư số 08/2022
ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh
đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Thông tư 08). Thông tư này gồm có 04
chương, 27 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2022 (đính kèm Thông tư 08).
Để thông tin về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm
non được kịp thời đến với học sinh, phụ huynh học sinh và những người quan tâm
đến công tác này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trung học phổ thông,
các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, các cơ sở giáo dục có học
sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và các phòng Giáo
dục và Đào tạo phổ biến, tuyên truyền Thông tư 08 trên website, bảng thông báo của
đơn vị,… cho học sinh, phụ huynh học sinh và người dân được biết.
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các
đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                               KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLCL.
                                                                                 Đỗ Hữu Quỳnh

THÔNG TƯ

Số:  08/2022/TT-BGDĐT

https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1457