Database 'dbo' does not exist. Make sure that the name is entered correctly. V/v sử dụng Quốc ca và hát Quốc ca
  03/01/2022 13:55        

V/v sử dụng Quốc ca và hát Quốc ca

  UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 2842/SVHTT-QLVHGĐ ngày 14/12/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc sử dụng Quốc ca và hát Quốc ca,
  Sau khi nghiên cứu, UBND thành phố Nha Trang đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung sau:
1. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích,ý nghĩa của việc hát Quốc ca, từ đó có ý thức tự giác trong việc thực hiện. 
2. Thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước; hát Quốc ca và Quốc tế ca (đối với đảng viên) khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các sinh hoạt của Đảng như: lễ kỷ niệm thành lập Đảng, đại hội Đảng, trao huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng…Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên) bảo đảm đúng lời, đúng nhạc, đúng tinh thần trang trọng, tự hào.
3. Sử dụng bản ghi Quốc ca chính thức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ

http://chinhphu.vn – mục: Nước CHXHCN Việt Nam – tiểu mục: Thông tin tổng hợp.

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop/QuockyQuochuyQuoccaTuyenngon

4. Quản lý trang thông tin điện tử của đơn vị thiết lập, tạo đường dẫn liên kết đến Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ nêu trên để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu và sử dụng Quốc ca.
Để bảo đảm việc sử dụng Quốc ca đúng quy định, khơi dậy ý thức, sự chủ động của Nhân dân đối với việc hát Quốc ca, UBND thành phố Nha Trang đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.
(Đính kèm Công văn số 2842/SVHTT-QLVHGĐ ngày 14/12/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao)