07/09/2021 16:50        

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP - NĂM HỌC: 2021-2022

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP   
NĂM HỌC : 2021-2022  
             
1. LỚP 1/1   -   Cô  Đỗ Thị Quế ĐT:   0905 185 753 Mail: dtque.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
2. LỚP 1/2   -   Cô  Nguyễn Thị Thanh Hương ĐT:   0973 617 114 Mail: thanhhuong.nguyen130990@gmail.com
3. LỚP 1/3   -   Cô  Vũ Thị Hoa Sen ĐT:   0379 522 618 Mail: vthsen.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
4. LỚP 1/4   -   Cô  Ngô Thị Lệ Thúy ĐT:   0985 316 311 Mail: ntlethuy.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
5. LỚP 1/5   -   Cô  Lê Thị Cẩm Vân ĐT:   0988 416 266 Mail: ltcvan.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
6. LỚP 1/6   -   Cô  Hoàng Thị Hà Trang ĐT:   0976 339 210 Mail: tranghoangha89@gmail.com
7. LỚP 2/1   -   Cô  Nguyễn Thị Thúy Hường ĐT:   0898 393 916 Mail: ntthuong.c1plong2.nt@khanhoa.edu.vn
8. LỚP 2/2   -   Cô  Vũ Thị Mai Hương ĐT:   097 229 88 96 Mail: vuthimaihuong74@gmail.com
9. LỚP 2/3   -   Cô  Lê Thị Kiều Lan ĐT:   090 199 33 66 Mail: ltklan.c1plong2.nt@khanhoa.edu.vn
10. LỚP 2/4   -   Cô  Nguyễn Thị Kiều Phương ĐT:   0972 056 885 Mail: ntkphuong.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn 
11. LỚP 2/5   -   Cô  Nguyễn Thu Hà ĐT:   0977 554 698 Mail: ntha.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
12. LỚP 2/6   -   Cô  Nguyễn Thị Ái Lanh ĐT:   0963 122 116 Mail: nguyenthiailanh1992@gmai.com
13. LỚP 3/1   -   Cô  Phạm Thị Thư ĐT:   0983 509 717 Mail: ptthu.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
14. LỚP 3/2   -   Cô  Phạm Thị Thúy Vân ĐT:   0388 765 696 Mail: pttvan.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
15. LỚP 3/3   -   Cô  Trần Thị Thu Hiền ĐT:   0398 545 575 Mail: ttthien.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
16. LỚP 3/4   -   Cô  Hoàng Thị Hiếu ĐT:   0369 745 799 Mail: hoanghieu.lesao@gmail.com
17. LỚP 3/5   -   Cô  Nguyễn Thi Hảo ĐT:   0389 178 697 Mail: nthao.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
18. LỚP 3/6   -   Cô  Đậu Thị Hồng ĐT:   0377 149 888 Mail: dthong.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn 
19. LỚP 4/1   -   Cô  Phạm Thị Thu Hương ĐT:   0989 164 827 Mail: ptthuong.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
20. LỚP 4/2   -   Cô  Nguyễn Thị Kim Dung ĐT:   0389 534 169 Mail: ntkdung.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
21. LỚP 4/3   -   Cô  Trần Nhựt Vĩnh Giao ĐT:   0935 792 215 Mail: tnvgiao.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
22. LỚP 4/4   -   Cô  NguyễnThị Kim Nhung ĐT:   0399 27 87 34 Mail: ntknhung.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
23. LỚP 4/5   -   Cô  Vũ Thị Hằng ĐT:   0343 654 427 Mail: thithoa1992@gmail.com
24. LỚP 4/6   -   Cô  Lê Thị  Hương ĐT:   0976 422 243 Mail: lthuong.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
25. LỚP 4/7   -   Cô  Nguyễn  Thị Thạch ĐT:   0394 733 376 Mail: ntthach.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
26. LỚP 5/1   -   Cô  Mai Thị Tình ĐT:   0983 141 683 Mail: mttinh.c1ctbac.cl@khanhhoa.edu.vn
27. LỚP 5/2   -   Cô  Nguyễn Thị Anh Thư ĐT:   0963 522 940 Mail: ntathu.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
28. LỚP 5/3   -   Cô  Phạm  Thị Châm ĐT:   0986 254 744 Mail: ptcham.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
29. LỚP 5/4   -   Cô  Đinh Thị  Hoa Mơ ĐT:   0333 349 825 Mail: dthmo.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
30. LỚP 5/5   -   Cô  Lê Thị  Minh Châu ĐT:   0987 007 870 Mail: ltmchau.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
             
DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỘ MÔN   
NĂM HỌC : 2021-2022  
             
1. Âm nhạc   - Thầy  Nguyễn  Đức Tâm ĐT:   0985 947 627 Mail: tamnguyenntvn76@gmail.com
2. Mĩ thuật   - Thầy  Nguyễn  Đức Dũng ĐT:   0982 553 242 Mail: nddung.c1vthang2.vn@khanhhoa.edu.vn
3. Thể dục   - Thầy  Đỗ Trung Tuấn ĐT:   0982 006 254 Mail: dttuan.c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
4. Thể dục   -  Cô  Cao Thị  Thanh Lê ĐT:   0377 013 457 Mail: lee23071993@gmail.com
5. Bộ môn   -  Cô  Vũ Thị Khánh Linh ĐT:   0393 304 127 Mail: vtklinh.c1vtho1.vn@khanhhoa.edu.vn
6. Bộ môn   -  Cô  Đỗ Thị Thùy Dung ĐT:   0909 772 129 Mail: dttdung.c1ctan.cl@khanhhoa.edu.vn
7. Bộ môn   -  Cô  Lê Thị Thúy Kiều ĐT:   0356 001521 Mail: lttkieu.c1vtho2.vn@khanhhoa.edu.vn