12/08/2021 16:30        

Nhà trường cùng với phụ huynh học sinh phối hợp thực hiện “ Cổng trường An toàn giao thông”

Nhà trường cùng với phụ huynh học sinh phối hợp thực hiện “ Cổng trường An toàn giao thông” Ý thức Văn minh xếp xe thể hiện qua những hình ảnh sau.